19 - 29 ตุลาคม 2555 ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กระตุ้นขุนพลนักเตะเมืองดอกบัวสู้เต็มที่


“โค้ชกล้า” กระตุ้นขุนพลนักเตะเมืองดอกบัวสู้เต็มที่ศึกเยาวชนฯ คัดภาค 3 นัดสุดท้ายรอบแรก
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “อุบลราชธานีเกมส์” ในขณะนี้เกือบทุกชนิดกีฬาเริ่มเข้มงวดเข้ามาเต็มที่ โดยเฉพาะฟุตบอลชายเจ้าภาพอุบลราชธานี ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้จัดการทีมจอมทุมเท “ผอ.หน่อย” ณรงค์ศักดิ์  คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาอาการป่วยเนื่องจากการโหมงานหนักในหลายๆ ด้านอยู่ แต่ก็ยังคอยส่งแรงใจให้กับทีมงานผู้ฝึกสอนและนักเตะในทีมอยู่เสมอ

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

19 - 29 ตุลาคม 2555 ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม/โครงการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน


๑.งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๑.๑ โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ


๒.งานสถิติข้อมูลทะเบียนบ้านและทะเบียนนักกีฬา

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

๒.๒ โครงการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


๓.งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

๓.๑ โครงการทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร


๔.งานกายภาพบำบัดและวิจัยการกีฬา

๔.๑ โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับบุคลากร

๔.๒ โครงการให้ความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับบุคลาการด้านการกีฬา


๕.งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

๕.๑ โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

๕.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

๕.๓ โครงการสายตรวจโรงเรียน

๕.๔ โครงการป้องกันและกวาดล้างยาเสพติดในโรงเรียน


๖.งานกิจกรรมและนันทนาการ

๖.๑ โครงการสร้างคนดี ตามวิถีพุทธ

๖.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นไท

๖.๓ โครงการสานสัมพันธ์ เราน้ำเงินแดง


๗.งานวิเทศสัมพันธ์

๗.๑ โครงการจัดทำวารสารวิเทศสัมพันธ์


๘.งานหอพักนักเรียน

๘.๑ โครงการประกวดหอพักนักเรียน


๙.งานวัสดุเครื่องแต่งกายและซักรีด

๙.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการโรงซักรีด


๑๐.งานสภานักเรียน

๑๐.๑ โครงการปรับปรุงห้องสภานักเรียน

๑๐.๒ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

***งานเลขานุการฝ่าย