19 - 29 ตุลาคม 2555 ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

19 - 29 ตุลาคม 2555 ชมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกภาค 3 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม/โครงการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการนักเรียน


๑.งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๑.๑ โครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ


๒.งานสถิติข้อมูลทะเบียนบ้านและทะเบียนนักกีฬา

๒.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

๒.๒ โครงการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสมาคมกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


๓.งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

๓.๑ โครงการทดสอบและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร


๔.งานกายภาพบำบัดและวิจัยการกีฬา

๔.๑ โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับบุคลากร

๔.๒ โครงการให้ความรู้เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับบุคลาการด้านการกีฬา


๕.งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

๕.๑ โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

๕.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

๕.๓ โครงการสายตรวจโรงเรียน

๕.๔ โครงการป้องกันและกวาดล้างยาเสพติดในโรงเรียน


๖.งานกิจกรรมและนันทนาการ

๖.๑ โครงการสร้างคนดี ตามวิถีพุทธ

๖.๒ โครงการสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นไท

๖.๓ โครงการสานสัมพันธ์ เราน้ำเงินแดง


๗.งานวิเทศสัมพันธ์

๗.๑ โครงการจัดทำวารสารวิเทศสัมพันธ์


๘.งานหอพักนักเรียน

๘.๑ โครงการประกวดหอพักนักเรียน


๙.งานวัสดุเครื่องแต่งกายและซักรีด

๙.๑ โครงการพัฒนาระบบการให้บริการโรงซักรีด


๑๐.งานสภานักเรียน

๑๐.๑ โครงการปรับปรุงห้องสภานักเรียน

๑๐.๒ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

***งานเลขานุการฝ่าย